اصلاحیه تاریخ مسابقات بین سبکی بزرگسالان آقایان

برگزاری مسابقات بین سبکی آقایان دررده سنی بزرگسالان به تاریخ ۹۴/۵/۹ همزمان با تاریخ مسابقات بین سبکی جوانان وهردوبه صورت نیمه آزادبرگزارمیگردد

مکان  وزن کشی :۹۴/۵/۸شیراز مجموعه ورزشی شهیدآیت الله دستغیب دفترهیات کونگ فو استان از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر

مکان مسابقه :۹۴/۵/۹ شیرازسالن ۲۲ بهمن واقع درکوی زهرا