مجمع سالیانه هیأت با حضور ریاست محترم فدراسیون در ۹۴/۲/۲۴ برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات کونگ فواستان فارس مجمع سالیانه هیات کونگ فو استان فارسدرروز پنج شنبه مورخه ۲۴/۲/۹۴ باحضوررضاحیدری رئیس فدراسیون هنرهای رزمی وکونگ فو،علی رضایی معاونت اداره امورجوانان کل ورزش وجوانان فارس،حجت جوانمردی رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان فارس وروابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس محمدصلواتی ونائب رئیس هیات کونگ فوفارس شهره ضیایی ودبیرهیات کونگ فو استان فارس حبیب شکرریزونماینده مربیان علیرضاعرب بهارلووشهدخت رستمی فردونماینده داوران تیمورخرم وزهرامرادی ونماینده شهرستانهامحسن نوروزی،نویداکبری،وحیدعارف، حمید صالحی، ابراهیم فرهادی ونماینده ورزشکاران رضاعرب بهارلو وکمیته مالی میتراقنواتی،روایط عمومی هیات کونگ فو استان فارس مهردادورامینی برگزارشد.دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی چندازکلام ا…مجیدونواخته شدن سرودمقدس جمهوری اسلامی ایران ،حجت جوانمردی رئیس هیات ضمن تشکرازجامعه ورزش فارس عملکردهیات رادرسال ۱۳۹۳قرائت کردوی گفت :خوشبختانه درچهارسال گذشته هیات کونگ فو فارس روندقابل توجهی داشته است به طوری که دراین مدت ورزشکاران استان درمسابقات کشوری ،آسیایی وجهانی درخشش خوبی داشته اند.وسپس شهره ضیایی نائب رئیس هیات کونگ فو استان فارس ضمن خوشامدگویی ازاعضای مجمع از عملکرد آنهاهم تشکروقدردانی نمودندوسپس حبیب شکرریزدبیرهیات کونگ فو استان درباره پیرامون خلاصه عملکردهیات درسال ۹۳ وتقویم ورزشی سال ۹۴ وبرنامه عملیاتی را بیان نمودند واعضای مجمع پرسش هایی رااز ریاست محترم فدراسیون نمودندوسپس رئیس فدراسیون درموردمسابقات برون مرزی ومسابقات ایندورزگیم صحبت کردندکه انشاالله باکمک های دولت ووزرارت کونگ فو درمسابقات آسیایی ایندورزگیم حضورپیداکنند وقهرمانان کشوربتوانند برای جمهوری اسلامی ایران افتخارآفرینی کنند ودرموردمسابقات جهانی ایتالیا وپرتقال وگرجستان درسال آتی خبردادند که انشاالله قهرمانان وورزشکاران به این مسابقات اعزام میگردند واز زحمات شبانه روزی هیات کونگ فوتشکروقدردانی نمودندودرآخراقای رضایی خاطرنشان کردندهیات کونگ فو یکی اربرترین هیات ها میباشدولوح تقدیری به رسم یادبودتقدیم رئیس فدراسیون کردندودرپایان عملکردهیات کونگ فو استان فارس وبیلان مالی وتقویم ورزشی ۱۳۹۴ موردتاییدوامضای اعضای مجمع قرارگرفت.