جلسه هماهنگی توآی استان فارس

More »

جلسه هماهنگی توآی استان فارس

More »

 

جلسه هماهنگی توآ استان فارس

جلسه هماهنگی مربیان و مسئولین توآی استان فارس ساعت 17 روز پنجشنبه 28فروردین 1393 در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی حافظیه شیراز برگزار گردید. در این مراسم مربیان و مسئولین توآ به بررسی و تبادل نظر درخصوص فعالیتهای توآکاران استان پرداختندو تقویم ورزشی سال جاری توسط مسئول هماهنگی توآی استان آقای کهزادیوسفی دراختیار آقایان و بانوانی که حضور داشتند قرار گرفت.