کونگ فو بانوان فارس با اقتدار بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد

درخشش اعضاء تیم هيات هنرهای رزمی وكونگ فو استان فارس درمسابقات بين سبكي كه درمورخه 23/ 5/ 93 لغايت 24/ 5/ 93 در شهر مشهد برگزارگرديد.

تیم بانوان فارس موفق به کسب مقام اول تیمی شد و در قسمت انفرادی نیز توانستندبه مقام هاي زير دست يابند.

مقام كسب شده

نام ونام خانوادگي

مقام اول

سحرعليزاده

مقام اول

الناز نريماني

مقام اول

مهنازفتحي

مقام اول

زهرادهقان

مقام اول

انسيه يونسي

مقام سوم

هانيه حيدري

مقام اول

سميه عبداللهي

مقام سوم

زهراقرمزي

مقام سوم

فائزه نيك نژاد

مقام دوم

فرشته پريدار