درخشش نیو کونگ فو بانوان درمسابقات کشوری

به گزارش روابط عمومی هیات کونگ فو استان فارس تیم منتخب نیو کونگ فو بانوان استان فارس با شرکت درمسابقات کشوری در۴ رده سنی که درمورخه ۹۴/۷/۸لغایت ۹۴/۷/۱۰دراستان تهران شهرستان شهریاربا حضور ۱۶ تیم و۲۳۰ سرکت کننده برگزارگردیدکمیته نیو کونگ فواستان فارس توانست باحضور ۳۳ نفراز استان فارس ۱۴مقام اول و۷ مقام دوم و۵ مقام سوم ودرهر ۴رده مقام اول تیمی کشوری را به مربیگری حکیمه هژبروسرپرستی ساراشرفی رابه دست آورد.
ردیف مقام اول                         مقام دوم                                                مقام سوم
۱- طاهره اسماعیلی               اسماءکریمی                                             سایدابذرافکن
۲- زهراریاستی                      زهراکریمیان                                               نازنین امامی فر
۳- فرناز میرزایی                     فائزه محمدی                                            نگین امامی فر
۴- زهراجوریزی                       مینا سلطانی                                            زینب کشتکار
۵- مریم گاموری                     فاطمه کریمی                                           راضیه پیوسته
۶- مریم اشرافی                    فاطمه فیلی نژاد
۷- فرزانه نادری                      سولماز کارآمد
۸- ملیکا عزیزی
۹- الهه عباس فر
۱۰- فاطمه رزمجویی
۱۱- شیدااحمدی
۱۲- سحرعلیزاده
۱۳- سمیه عبداللهی
۱۴- سمیرا خرم