کونگ فو کاران فارس اعزام به مسابقات جهانی تایلند

 

به گزارش مهدی زارع نماینده سبک کونگ فو توتایما استان فارس

تیم منتخب توتایمای به نمایندگی از فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی وبا تاییدشورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان به مسابقات جهانی کشورتایلنداعزام میگرددتیم اعزامی متشکل از ۱۵ بازیکن دربخش مبارزات آزادونیمه آزادمیباشدودروزن ۷۰-مبارزات آزادآقای اسماعیل اولادحسینی ودربخش هنرهای فردی آقایان نویدعارف،دهقان خلیلی،صالح صالحی نژاد،امیرحسین رحمانیان،رضامحمدی،محمد اب افکن همگی ازاستان فارس میباشدمسابقات فوق باحضوربیش از۵۰ کشورواز تاریخ ۲۱/۱۲/۹۳لغایت ۲۸/۱۲/۹۳درشهربانکوک تایلندبرگزارمیگردد ونفرات تیم درمورخه ۱۹/۱۲/۹۳ به مسابقات اعزام میشوندهمچنین باتوجه به سطح فنی بالای مسابقات ازسوی فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی آقای حجت جوانمردی که از روسای هیات وفردی باتجربه وکارکرده میباشند به عنوان ناظروسرپرست تیم انتخاب گردیده واعزام میگردند.ودرپایان جناب آقای حجت جوانمردی ریاست محترم هیات کونگ فواستان خلاصه عملکردهیات کونگ فو استان فارس درسال ۱۳۹۳ خبردادندکه به شرح ذیل میباشد.

برگزاری ۱۶۰ دوره مسابقات استانی

میزبان مسابقات کشوری دررده سنی نونهالان ونوجوانان درسبک توا درسالن توپی ۲۲ بهمن باحضوررئیس فدراسیون ورئیس هیات ونائب رئیس هیات ودبیر هیات درمورخه۴/۲/۹۳

میزبان یک دوره مسابقات سوپرلیگ کشوری درمورخه ۲۷/۶/۹۳درمجموعه ورزشی پایگاه قهرمانان سبک توا

میزبان دودوره اردوی تیم ملی دراستان فارس

۸۸تیم اعزام شده به مسابقات کشوری سبکی وبین سبکی

وکسب ۸۴ مدال طلاو۸۷ نقره و۱۰۶ برنز

۲۰نفردعوت شده به اردوی تیم ملی (۱۰نفرآقایان و۱۰ نفربانوان)ومقام تیمی کسب شده ۲۰مقام اول ،۱۵ مقام دوم،۱۵ مقام سوم

اعزام ۴ دوره به مسابقات سوپر لیگ کشوری که درنهایت تیم فارس نائب قهرمان شدند

اعزام به مسابقات بین المللی روسیه وکسب مقام اول توسط زهرادهقان

اعزام ۱۵ نفربه آزمون دان ۶درتهران

اعزام ۷ نفربه داوری درجه یک درتهران

برگزاری ۲۰ دوره آزمون ارتقاءشالبند برای ۴ رده سنی

برگزاری ۶ دوره استاژسلاح وچوب وفرم

برگزاری ۸ دوره آموزش قهرمان پروری

برگزاری یک دوره داوری توجیهی با حضور استاد خرم درسالن پایگاه قهرمانان برای کلیه داوران

برگزاری یک دوره داوری درجه ۳ به میزبانی جهرم

برگزاری یک دوره داوری توجیهی توسط سبک توا

برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه سه مربیگری

برگزاری یک دوره مسابقات قرآنی کشوری دررده سنی جوانان وبزرگسالان باحضور ۷۰ نفرشرکت کننده از ۱۲ استان وکسب مقام اول توسط تیم استان فارس